Aanvraag

Het indienen van een aanvraag

Criteria voor donaties

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele hanteert een aantal criteria om aanvragen te beoordelen.

  • Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele levert bij voorkeur een bijdrage aan ouderen, kansarmen en minderjarigen in Delft en de direct aangrenzende gemeenten.
  • Steun wordt enkel verleend aan instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk, die, bij voorkeur, in het bezit zijn van een ANBI status.
  • Projecten waarbij vrijwilligers betrokken zijn, genieten de voorkeur.
  • Donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 2.500 euro en 50.000 euro.
  • Geen steun wordt verleend aan individuele personen.
  • Het aanleveren van een evaluatieformulier na afronding van het project is een vereiste.

Indien u van mening bent dat uw organisatie aan deze criteria voldoet, kunt u met het onderstaande formulier een aanvraag indienen bij de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele. Graag ontvangen wij deze en bijbehorende stukken digitaal op info@stalpaertdelft.nl.

Aanvragen worden vijf keer per jaar behandeld in de vergaderingen van het bestuur. Voor 2023 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

Dinsdag 5 maart 2024
Maandag 13 mei 2024
Dinsdag 9 juli 2024
Dinsdag 1 oktober 2024
Dinsdag 10 december 2024

De aanvraagformulieren dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering (volledig ingevuld en met de bijlagen) aangeleverd te zijn.
Mocht u, gezien de criteria, niet voor een aanvraag in aanmerking komen dan is het mogelijk dat u bij andere fondsen wel in aanmerking komt. Zie hiervoor de website Delftsefondsen.nl

Aanvraagformulier (WORD)

Evaluatie

Het bestuur van Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele vindt het belangrijk ondersteunde projecten te evalueren. Wij verzoeken u daarom na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen en aan ons te zenden. De evaluatie vindt plaats op hoofdlijnen en is bedoeld als leerinstrument voor u als aanvrager en voor onze stichting. Informatie uit evaluaties is immers een belangrijke basis voor voortzetting of juist verandering van activiteiten in de toekomst. Ook een minder geslaagd initiatief is daarmee vooral een leerervaring, geen mislukking waaraan financiële consequenties worden verbonden. Het is niet nodig om bij het ingevulde evaluatieformulier ook nog een inhoudelijk verslag te zenden. Mogelijk nemen wij tijdens of na de uitvoering contact met u op om een en ander met u te bespreken. Het evaluatieformulier kunt u downloaden door onderstaande link te gebruiken.

Naast het ingevulde evaluatieformulier ontvangen wij gaarne de financiële verantwoording van het project, waaronder de kostenopgave en de toegezegde/ontvangen bijdragen van de deelnemende fondsen.

Evaluatieformulier (WORD)