Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut d.d. november 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2015. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017

BATEN LASTEN x € 1000
Beleggingen 1.625 Adm.- en org.kosten     79
Financiële baten     14 Lasten beleggingen     29
Huuropbrengsten     34 Afschrijvingen     10
Overige opbrengsten       0 Overige lasten vastgoed     2
Bijdragen en uitkeringen    406
Resultaat boekjaar*    1.147
 1.673  1.673

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 4,8 % van de beleggingsinkomsten.
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele en de Stichting Klaeuwshofje.

 

Uitkeringen
In 2017 zijn aan onderstaande instellingen aanvragen toegekend voor in totaal een bedrag van € 406.291 (2016 € 358.746).

Specificatie toegekende uitkeringen

Project
Bisdom Rotterdam – studentenpastoraat 2017
Parochie St. Ursula
Stichting Maltezer Projecten
Stichting Buurtwerk Voorhof II
Stichting Watersport gehandicapten NLD
Stichting Rode Feniks
Stichting 751
Stichting Collectieve Creatie
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft
Happy Kids Care
Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland
Non Food Bank
Stadsdiaconaat
Stadsdiaconaat
Stichting op Visite
Stichting de Wigwam
Delfts Toneelgezelschap
Stichtng Samenw. Bonden voor Ouderen
Katholieke Bond voor Ouderen
Stichting DOK
Stichting Solidair met India
Parochie St. Ursula
Delft on Stage
PCBO Rembrandschool
Stichting Bens Delfts Toneelgezelschap
Stichting Buyten Delft
Stichting Interkerkelijk Jessehof
Stichting Participe Delft
Stichting Participe Delft
Stichting Theaterfestival Delft
Stichting Vitalis
Stichting  samenw. Bonden voor Ouderen
Stichting  samenw. Bonden voor Ouderen
Stichting Perspectief
Stichting Rode Feniks
Stichting Hospice & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft
Stichting Hout van Jouw
Stichting Rode Feniks
Bisdom Rotterdam – studentenpastoraat 2018
Isofa delft
Studentenpastoraat
Stichting Present Delft