Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut van december 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2019. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2022 (bedragen x € 1000)

BATEN
Beleggingen -2.119
Financiële baten     -11
Huuropbrengsten     39
Overige opbrengsten       0
Totaal baten -2.091
LASTEN
Adm.- en org.kosten 69
Lasten beleggingen 21
Afschrijvingen 8
Overige lasten vastgoed 6
Bijdragen en uitkeringen 351
Totaal lasten 455
Resultaat 2022 -2.546

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 11,2 % van de beleggingsinkomsten exclusief de koersresultaten.
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Uitkeringen
In 2022 zijn aan onderstaande instellingen aanvragen toegekend voor in totaal een bedrag van € 350.882 (2021: € 506.857; 2020:€ 581.839; 2019: € 557.070; 2018 € 445.935).

Specificatie toegekende uitkeringen in 2022

Stichting Move
Stichting Netwerk Young Connection
Stichting Talent en Dreams Delft
Stichting Vrienden Zorgboerderij Buitengewoon
Voedselbank Delft
Stichting Kinderboererij en Waterspeeltuin Tanthof
HandicapNL
Woonzorggroep de Rode Olifant
Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (Sailwise)
Stichting STRAS
Talentenhuis Delft (stichting Klassewerk)
Stichting BedtimeStories
Stichting Rode Feniks
Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming
Stichting Canidream
Stichting Theophoor – Motiv
Stichting het Buitenhof
Ipse de Bruggen
Stichting Odensehuis de Linde Delft
Stichting Voedselbank Delft
Stichting Epic Youth
Krajicek Foundation
Nationale vereniging de Zonnebloem
Stichting SSBO Delft
Stichting RK Stadspastoraat Delft en Omstreken
Stg Samenwerkende bonden Ouderen
Stichting IDC de Jessehof
Stichting Canidream
Museum Prinsenhof Delft
Stichting Vitalis
Stichting KopieKoffie
Delft on Stage
Stichting de Papaver
R.K. Parochie St. Ursula
Stichting Move
Stichting Vrienden van de Buren
Bisdom Rotterdam
Stichting Network Young Connection
Stichting Stella Mundi
ISOFA
Stichting Delfts Peil
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Stichting Present Delft
Katholieke Bond van Ouderen afd. Delft
Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft