Beleid

Beleidsplan

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut d.d. november 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2015. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016

BATEN LASTEN x € 1000
Beleggingen 1.453 Adm.- en org.kosten     77
Financiële baten     30 Lasten beleggingen     22
Huuropbrengsten     100 Afschrijvingen     32
Overige opbrengsten       1 Overige lasten vastgoed     29
Bijdragen en uitkeringen    359
Resultaat boekjaar*    1.065
 1.584  1.584

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

Uitkeringen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Ze doet niet actief aan fondsenwerving.

De administratie- en organisatiekosten bedroegen 4,8 % van de beleggingsinkomsten.

Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele en de Stichting Klaeuwshofje.

In 2016 zijn aanvragen toegekend tot een bedrag van € 358.746 (2015 € 535.206).

Specificatie toegekende uitkeringen

Projecten
Delftse Maakweken 3.500
Maria van Jessehof, projecten 11.000
Studentenparochie incl. projecten (2015-2016) 158.459
Scouting 2.500
Ouderen Bonden Delft 4.074
Diverse aanvragen  1.000
Vrienden Reinier de Graaf 12.689
Delftse Buur 5.000
Stichting Present 12.500
Delft On Stage 5.000
Delftse Vakantie Activiteiten 2.000
Projecten Bisdom Rotterdam 14.500
Solidair met India, bouw school 49.841
Good Shepherd Sisters, Birma Thailand, Myanmar 103
 Stichting Buyten Delft 18.500
De Buurvrouw, 2e hands kleding 9.600
Buurthuis Voorhof 1.300
Stg. Isofa 11.000
Op-Nieuw fietsenplan 14.180
Jeugdcultuurfonds Delft 15.000
RK Stadsdiaconaat 7.000