Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut d.d. november 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2015. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017

BATEN LASTEN x € 1000
Beleggingen 1.625 Adm.- en org.kosten     79
Financiële baten     14 Lasten beleggingen     29
Huuropbrengsten     34 Afschrijvingen     10
Overige opbrengsten       0 Overige lasten vastgoed     2
Bijdragen en uitkeringen    406
Resultaat boekjaar*    1.147
 1.673  1.673

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 4,8 % van de beleggingsinkomsten.
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele en de Stichting Klaeuwshofje.

 

Uitkeringen
In 2017 zijn aanvragen toegekend tot een bedrag van € 406.291 (2016 € 358.746).

Specificatie toegekende uitkeringen

Project bedrag
Bisdom Rotterdam – studentenpastoraat 2017 50.000,00
Parochie St. Ursula
Stichting Maltezer Projecten 1.000,00
Stichting Buurtwerk Voorhof II 20.000,00
Stichting Watersport gehandicapten NLD 600,00
Stichting Rode Feniks 2.000,00
Stichting 751 10.000,00
Stichting Collectieve Creatie 5.000,00
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft 1.000,00
Happy Kids Care 300,00
Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland 2.090,00
Non Food Bank 8.869,80
Stadsdiaconaat 1.500,00
Stadsdiaconaat 2.500,00
Stichting op Visite 4.000,00
Stichting de Wigwam 5.000,00
Delfts Toneelgezelschap 2.000,00
Stichtng Samenw. Bonden voor Ouderen 1.250,00
Katholieke Bond voor Ouderen 2.500,00
Stichting DOK 9.435,50
Stichting Solidair met India 30.000,00
Parochie St. Ursula 50.000,00
Delft on Stage 5.000,00
PCBO Rembrandschool 5.000,00
Stichting Bens Delfts Toneelgezelschap 3.000,00
Stichting Buyten Delft 2.500,00
Stichting Interkerkelijk Jessehof 7.500,00
Stichting Participe Delft 3.000,00
Stichting Participe Delft 12.500,00
Stichting Theaterfestival Delft 3.500,00
Stichting Vitalis 15.000,00
Stichting  samenw. Bonden voor Ouderen 2.000,00
Stichting  samenw. Bonden voor Ouderen 1.675,00
Stichting CircusKabel afgewezen
Stichting Perspectief 5.000,00
Delftse Buur afgewezen
Stichting Vrienden van de Kreek afgewezen
Stichting Rode Feniks 2.250,00
Stichting Hospice & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft 11.121,00
S PRMMM Badvel of Cuddapah District afgewezen
Stichting Hout van Jouw 5.000,00
Stichting Rode Feniks 4.700,00
Bisdom Rotterdam – studentenpastoraat 2018 55.000,00
Isofa delft 11.000,00
Studentenpastoraat 30.000,00
Stichting Present Delft 12.500,00