Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut d.d. november 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2015. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

BATEN LASTEN x € 1000
Beleggingen – 1.913 Adm.- en org.kosten     51
Financiële baten     9 Lasten beleggingen     35
Huuropbrengsten     36 Afschrijvingen     10
Overige opbrengsten       0 Overige lasten vastgoed     4
Bijdragen en uitkeringen    446
Resultaat boekjaar* -2.414
 €  – 1.868  €  – 1868

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 6,6 % van de beleggingsinkomsten exclusief de (koersresultaten).
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Uitkeringen
In 2018 zijn aan onderstaande instellingen aanvragen toegekend voor in totaal een bedrag van € 445.935 (2017: € 406.291; 2016: € 358.746).

Specificatie toegekende uitkeringen

Project
Stichting Omroep Delft
Delfts Toneelgezelschap
Stanislascollege (Krakeelpolder)
Zorginstellingen Pieter van Foreest
Stichting DOK
Stichting School’s Cool Delft
Stg Samenw. bonden van ouderen SSBO Delft
Katholieke Bond van Ouderen afd. Delft
Stichting Perspectief
Stichting Maltezer Projecten
Katholieke Bond van Ouderen afd. Delft
Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft eo
Stichting de Delftse Buur
Hugo Grotius
Stg KDC Aanadachtslab
Mw. De Bruin
Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft eo
Bisdom Rotterdam
Stichitng SSBO Delft
Stichting Vitalis
Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof
Cornelis Musiusschool
MoTiv – t.l.v. van Mierlofonds
Stichting Move
SOVO Grotius College
Stichting IDC de Jessehof
Parochie Sint Ursula
Stichting Missieprocuur Abdij van Berne
Stichting Theaterfestival Delft
Museum Prinsenhof Delft
Stichting Vrienden van de Buren
Stichting Voedselbank
Stichting Collectieve Creatie
Stichting Theaternetwerk Delft
Stichting Delftse Buur
Lucas onderwijs – School ’t Kraaiennest
Delfts Toneelgezelschap
Stichting IDC de Jessehof
Stanislas-Delft on Stage
Prins Mauritsschool
Stichting Hartige Samaritaan
Stichting SBO Delft
Stichting Herontwikkeling studentenhuisvesting
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft eo
Isofa
Stichting Present Delft
Bisdom Rotterdam