Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut van december 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2019. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021 (bedragen x € 1000)

BATEN
Beleggingen 4.319
Financiële baten     -16
Huuropbrengsten     38
Overige opbrengsten       0
Totaal baten  4.341
LASTEN
Adm.- en org.kosten 64
Lasten beleggingen 21
Afschrijvingen 8
Overige lasten vastgoed 38
Bijdragen en uitkeringen 507
Totaal lasten 638
Resultaat 2021 3.703

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 11,5 % van de beleggingsinkomsten exclusief de koersresultaten.
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Uitkeringen
In 2021 zijn aan onderstaande instellingen aanvragen toegekend voor in totaal een bedrag van € 506.857 (2020:€ 581.839; 2019: € 557.070; 2018 € 445.935; 2017: € 406.291).

Specificatie toegekende uitkeringen in 2021

Fountain of life
Voedselbank Delft
Netwerk Young Connection
SIDC de Jessehof
Stichting School’s Cool Delft
Stichting Kinderboederij waterspeeltuin
Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft
Speelgoedbank Delft
Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland
Stichting Werkconnect
Stichting R.K. Stadspastoraat Delft e.o.
ISK Grotius College
Stichting Epic Youth
Stichting Delftse Vakantie Activiteiten
MoTiv
Stichting Ipse de Bruggen
Voedselbank Delft
Krajicek Foundation
Stichting DelftsPeil
Stichting KopieKoffie
Stichting Samenwerkende bonden van Ouderen
Stichting Duurzaamheidscentrum de Papaver
Stichting Theaterfestival Delft
Stichting Museumnacht Delft
Reinier de Graaf Kuindergeneeskunde
Reinier de Graaf Kuindergeneeskunde
Delfts Toneelgezelschap
Stichting Vitalis
Stichting de Dove Pieten
Stichting Voedselbank Delft
Delft on Stage
stichting Kinderacademie
Bisdom Rotterdam
R.K. Parocht St. Ursula
IDC de Jessehof
IDC de Jessehof
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek
Stichting Theaterfestival Delft
Interkerkelijk Sociaal Fonds
JINC Delft
Stichting HOF Delfgauw
ISOFA
Stichting Present Delft
Stichting School’s Cool Delft
Delft on the move
Stichting DelftseBuur
Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft