Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut van december 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2019. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019 (bedragen x € 1000)

BATEN LASTEN
Beleggingen 3.599 Adm.- en org.kosten     56
Financiële baten     8 Lasten beleggingen     31
Huuropbrengsten     37 Afschrijvingen     10
Overige opbrengsten       0 Overige lasten vastgoed     3
Bijdragen en uitkeringen    557
Resultaat boekjaar* 2.987
 €  3.644  €  3.643

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 6,4 % van de beleggingsinkomsten exclusief de koersresultaten.
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Uitkeringen
In 2019 zijn aan onderstaande instellingen aanvragen toegekend voor in totaal een bedrag van € 557.070 (2018 € 445.935; 2017: € 406.291; 2016: € 358.746).

Specificatie toegekende uitkeringen in 2019

Stichting Kinderacademie Delft
Stichting Kinderboerderij waterspeeltuin Tanthof
Stichting Delft Fringe Festival
Stichting Vrienden van Reinier de Graaf
Netwerk Young Connection
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Holland
Stichting Delfts Peil
Stichting Collectieve Creatie
Bisdom Rotterdam
Stichting Mathezer Projecten
Handicap NL – buddies
Stichting Missieprocuur Abdij van Berne
Scouting Den Hoorn
Stichting Odensehuis de Linde Delft
Stichting SSBO Delft
Stichting Mobile Clownniek Fabriek
Krajicek Foundation
Werrkgroep Kinderkamp Delft
Museum het Prinsenhof Delft
Stichting Vitalis
Stichting Klassewerk Delft
Stichting SSBO Delft
Stichting School’s Cool Delft
Stichting Vrienden van Reinier de Graaf
Stichting Ipse de Bruggen
Stichting Rode Feniks
Grotius College
Protestantse Gemeente Delft
KBO afdeling Delft
Delfts Toneelgezelschap
Good Shepherd Sisters Zuidoost Qazie
Bisdom Rotterdam
Stichting KopieKoffie
Stichting Rode Feniks
Stichting Perspectief
Stichting Klassewerk Delft
Gezamelijke VMBO scholen
Grotius College
Stichting Move
Stichting Theaterfestival Delft
Stichting Samenwerkende Bonden Ouderen
R.K. Parochie Sint Ursula
Stichitng RK stadsdiaconaat Delft eo
MoTiv
Stichting Circus Kabel
Wetenschapsknooppunt TU Delft
Netwerk Young Connection
Voedselbank
Centrum de Jessehof
World Servants actiegroep Delft
KBO afdeling Delft
Stichting Klassewerk Delft
Isofa
Bisdom Rotterdam
Stichting Present Delft
Stichting Op Nieuw